Daily Archives: 20 August, 2018

HỌC VIẾTQuan niệm viết

Hãy viết thật lòng, bất kể có làm ai đau ...

Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết mới Tender is the Night năm 1934, F.Scott Fitzgerald yêu cầu ...
HỌC VIẾTQuan niệm viết

Ham muốn được viết hay mất mát của văn chương

Chưa thời đại nào lại có nhiều người nung nấu hoài bão cháy bỏng được trở thành nhà ...